Xorcom

Xorcom
Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00/NU Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. 02 x USB 2.0 Hổ trợ ..
17.157.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-19 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/FXO...
27.494.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3009 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
110.553.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00 Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/..
18.966.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR2012 Asterisk Appliance with 02xFXS
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
51.364.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
66.779.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXE2019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
70.606.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3047 Asterisk Appliance with 01xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
71.025.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3055 Asterisk Appliance with 02xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
79.509.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3056 Asterisk Appliance with 04xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
96.457.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3021 Asterisk Appliance with 24xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
110.562.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXE3019 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
102.125.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3020 Asterisk Appliance with 16xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
84.237.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXE3009 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
145.899.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-12 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/FXO...
25.005.000đ
Bản quyền của Minh Loan Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Loan Sài Gòn